VÅREN KOMMER SMYGANDE…

och årets vårfaktureringar har skickats ut 19.3.2022, genast efter årsmötet, där avgifterna årsvis fastställdes.
Föreningen fakturerar per E-postadresser i första hand. På många olika sätt har föreningen uppmanat
medlemmar att i SUULI meddela och uppdatera adresserna. Detta är mycket viktigt för att vi skall få allt
att fungera rätt.
Det har kommit in relativt bra med inbetalningar före förfallodatum 2.4.2022. Rätt mycket är dock ännu
obetalt. Påminnelser kommer att skickas ut snarligen. Detta kommer att ske per papperspost med
gatuadresser. Ifall medlem nu får en påminnelse och anser att en ursprunglig faktura inte erhållits kan det
betyda att e-postadressen har varit felaktig eller saknats helt i SUULI. Faktureringen sker alltid via SUULI.
Gå då in i SUULI och uppdatera / skriv in aktuell e-postadress och övriga uppgifter. Eller ta kontakt med
Mark Lassfolk eller styrelsemedlem. Vi upprepar ! Detta är mycket viktigt.! Och bör alltid göras då adresser
förändras. Undvik helst även företags- eller arbetsgivaradresser.
Föreningen fakturerar i första hand per E-post, då pappersposten är mycket dyrare.
Faktureringar sker årligen i tre omgånger, plus påminnelser vid behov. Ifall medlem märker att ingen
faktura har kommit eller inte kommer ihåg om att någon avgift alls betalats, bör medlemmen då för
säkerhets skull ta kontakt enligt ovan.
Hänvisande till 2021 års bokslut, verksamhetsberättelse samt verksamhetsgranskningen , startas i
dagarna även en genomgång av tidigare års obetalda avgifter. Denna summa uppgår till runt 12 000 euro.
En betydande summa som kunde användas för utveckling av föreningens verksamhet överlag. Föreningen
kommer att på olika sätt kontakta medlemmar härvidlag. Då utreds även orsaker varför en inbetalning /
inbetalningar saknas och kommer överens om hur ärendet fortskrider.
Då vi i år tillsammans jobbar med detta, fungerar det säkerligen fint under kommande år.
I GK årsbok beskrivs även faktureringarna, åtgärder vid obetalda avgifter mm. Årets årsbok är på
kommande snarligen. En i tid betald avgift säkrar bryggplats och förvaringsplats.